Cycliste MC

zondag 21 september 2014 om 19:33 UTC+02
Oorspronkelijke breedte671
Aangepast1411296475
IP-adres uploaden85.150.61.119
Cycliste MChttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1486548031603374&set=a.1377424599182385.1073741829.100007445733206&type=3&theater
zondag 21 september 2014 om 12:53 UTC+02
Cycliste MChttp://www.oldbike.eu/museum/wp-content/uploads/2013/10/1957_Oscar_Egg-16.jpg
zondag 21 september 2014 om 12:55 UTC+02
Cycliste MCAlgemeen Handelsblad 29 Augustus 1933
zondag 21 september 2014 om 13:00 UTC+02
zondag 21 september 2014 om 19:33 UTC+02
Afdrukstand1
IP-adres uploaden85.150.61.119
Cycliste MCDe Tijd 20 augustus 1945, overlijdensbericht Jan van Hout († 22 februari 1945) Te Eindhoven is bericht ontvangen, dat op 22 Februari in het concentratiekamp te Neuegamme op 36 jarigen leeftijd is overleden de bekende Brabantsche wielrenner Jan van Hout. Hij was enigen tijd houder van het wereld-uurrecord.
zondag 21 september 2014 om 13:39 UTC+02
zondag 21 september 2014 om 19:33 UTC+02
Genomen1410765200
Oorspronkelijke breedte901
Aangepast1410767768
IP-adres uploaden85.150.61.119
Cycliste MChttp://wielerspiegel.files.wordpress.com/2013/08/1930-eindhoven-jan-van-hout-cid_485fede0-a514-4d17-97a8-8886383b43cabelkin.jpg
zondag 21 september 2014 om 12:59 UTC+02
Cycliste MChttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1486534098271434&set=a.1377424599182385.1073741829.100007445733206&type=3&theater
zondag 21 september 2014 om 13:07 UTC+02
zondag 21 september 2014 om 19:33 UTC+02
Genomen1410764614
Oorspronkelijke breedte514
Aangepast1410767659
IP-adres uploaden85.150.61.119
Cycliste MCDe Telegraaf 27 Augustus 1933 voorpagina: Werelduurrecord verbeterd door Van Hout. HIJ LEGT EEN AFSTAND AF VAN 44 K.M. 588 M. Tevens verbetert hij te Roermond de wereldrecords over 20,30 en 40 K.M. ROERMOND, 25 Aug. — Hedenavond heeft Jan van Hout een poging gedaan tot het verbeteren van het werelduurrecord dat sedert 1914 stond ten name van Oscar Egg (44 K.M. 247 M.) Van Hout verbeterde dit uurrecord met 341 meter. Ais officiële tijdwaarnemer was aanwezig de heer F. Hirschmann uit Den Haag. Van Hout heeft tegelijkertijd nog drie wereldrecords verbeterd, hij legde namelijk de 20 K.M. (oudrecord Binda met 27 min. 5 4/5 sec.) af in 26 min. 43 4/5 sec; de 30 K.M. (oudrecord Oscar Egg 40 min. 58 sec.) in 40 min. 16 4/5 sec, de 40 K.M. (oudrecord Oscar Egg met 54 min. 3S 2/ sec.) in 53 min. 50 4/5 sec. De publieke belangstelling was niet groot, maar allen volgden in grote stilte de mededelingen door. den microfoon van den heer Darmstadt, die Van Hout op de hoogte hield en hem tevens aanmoedigde. Door Van Hout was eerst hedenmorgen telegrafisch medegedeeld aan de directie der Roermondse wielerbaan, dat hij hedenavond een poging zou doen om het werelduurrecord te verbeteren. Het was voor het publiek een verrassing te vernemen, dat Van Hout geen Eindhovenaar maar een echte Limburger was, geboren te Valkenburg op 17 Januari 190 S. Na het bekendmaken van Van Hout’s geslaagde poging brak het publiek los en was het een gejubel van belang. Hierna werd door den burgemeester van Maasniel, den heer Wackers, onder welke gemeente de baan gevestigd is, een korte toespraak gehouden tot den kranige renner. Daarna volgde de heer Darmstadt, die ook enkele woorden richtte tot Van Hout in verband met zijn grootse prestatie. Als verzorger van Van Hout was aanwezig de heer Jonkers te Eindhoven, die er voor gezorgd heeft, dat Van Hout in puike conditie was. Vervolgens verenigde zich jury en officials in Hotel du Commeree. waar tevens gelegenheid werd gegeven aan belangstellenden om Van Hout met zijn buitengewone prestatie geluk te wensen
zondag 21 september 2014 om 12:20 UTC+02
Cycliste MCDe Telegraaf 27 Augustus 1933 voorpagina
zondag 21 september 2014 om 12:22 UTC+02
Cycliste MCAlgemeen Handelsblad 26-08-1933 De Nederlanse wielrenner Jan van Hout heeft gisterenavond op de Roermondse wielerbaan het werelduurrecord verbeterd door 44,588 km af te leggen. De Huldiging
zondag 21 september 2014 om 12:44 UTC+02
zondag 21 september 2014 om 19:33 UTC+02
Genomen1410766272
Oorspronkelijke breedte1278
Aangepast1410770396
IP-adres uploaden85.150.61.119
Cycliste MCEgg klautert over het hek te Roermond. Verklaring van den Zwitser aan Belgische journalist. Baanmeting bestreden. Naar aanleiding van de zonderling, uitlatingen van Oscar Egg over de meting van de Roermondse -wielerbaan heeft de correspondent. v. d. Tel. gisterenmorgen een onderhoud gehad met het hoofd van het Kadaster te Roermond, die meedeelde, dat door hem de uitlatingen van Oscar Egg betreurd worden, en dat de Zwitser absoluut niet het minste begrip heeft van het opmeten van een wielerbaan die een ovalen vorm heeft Het is op zijn sterkst uitgedrukt onmogelijk om een baan die niet loodrecht is, met een duimstok die men te Luik en te Roermond koopt, na te meten. De gewone verkochte duimstokken zijn bovendien ook niet aan een keuring onderworpen, die voor de eik-maten vier maal per jaar geschiedt. De baan is te Roermond gemeten met een officiële stalen meetband van 10 m lengte, en wel is de baan gemeten drie maal in de richting zoals de baan bereden wordt en een maal in de tegenovergestelde richting. Al deze metingen klopten precies. De heer Ballegooien is iemand die jarenlange* ervaring heeft en voor zeer vele lastiger metingen heeft gestaan dan een wielerbaan. De juistheid van zijn metingen wordt merendeels nagegaan door particuliere- landmeten., die altijd vol lof over den heer Ballegooien zijn, vooral wegens zijn buitengewone securiteit. Voor het hoofd van het bureau van liet Kadaster was het nogmaals onbegrijpelijk dat iemand als Oscar Egg een rijks-ambtenaar en beëdigd landmeter van het Rijkskadaster, die bij zijn superieuren staat aangeschreven als een zeer betrouwbaar geroutineerd ambtenaar, durft aan te vallen omtrent een eenvoudige meting als die van een wielerbaan. Voorts deelde hij nog mede, dat het natuurlijk buiten de verantwoordelijkheid van de landmeter omgaat, of de wielerbaan op de juiste plaats is gemeten. Deze plaats is hem aangewezen door den hoor Darmstad, lid van de sportcommissie der Nederlandse Wieler Unie en door den heer F. Hirschman, officieel tijdopnemer der N.W.U., dit alles in tegenwoordigheid van Jan van Hout die omtrent de juiste plaats van meting ook wel op de hoogte is. De verklaring van den heer Darmstad over de juistheid der meting is reeds gegeven. Nadere informaties wijzen thans uit. dat Egg inderdaad Maandag te Roermond geweest is, doch op clandestiene wijze zich toegang tot de baan verschaft heeft. Egg heeft namelijk telefonisch aan een redacteur van het Brusselse blad "La Dernière Heure" verklaard, dat hij de wielerbaan gesloten vond en toen gezamenlijk met Henri Aets over het hek geklommen is en zich toegang, tot de baan heeft verschaft. Samen met Aerts heeft hij daarop de baan gemeten.. Hij constateerde, dat de baan met intervallen gemerkt was en blijkbaar met afstanden van 10 meter is opgenomen. Naar de verklaringen van Egg Konden deze afstanden van tien meter echter niet kloppen en herhaaldelijk verschillen aanwijzen van vijf tot 10 centimeter.
zondag 21 september 2014 om 12:18 UTC+02
Cycliste MCHet volk 2 Augustus 1933: Oscar Egg, komiek in een drama Nieuwe „onthullingen” van den Zwitser, die bang is voor zijn 10.000 frs. Hij kletst maar wat De baan is minutieus en goed door den landmeter gemeten Geen millimeter verschil Roermond, — Vrijdag. De affaire-Van Hout wordt met den dag ernstiger, komischer en lachwekkender, allemaal tegelijk. En Egg speelt hierin de niet al te benijdenswaardige rol van iemand, die zich het belachelijke moet aantrekken. Gelukkig is hij er zeil de schuld aan. Uit gegevens, die hij aan „L'Auto" heeft verstrekt, als zijnde, nadere bijzonderheden over zijn geheimzinnig bezoek aan Roermond, zoo geheimzinnig zelfs, dat wij ondanks alles nog niet geloven kunnen, dat hij er werkelijk is geweest, vernemen wij, dat Egg den Belgische renner Henri Aerts had meegenomen en dat zij, in het bezit zijnde van twee duimstokken, toen zij bij de wielerbaan aankwamen, deze gesloten vonden. Er was ook geen portier, zodat zij maar over het hek zijn geklommen. Precies zoals wij reeds geschreven hebben. Indien zij werkelijk in Roermond en op de wielerbaan zijn geweest, hebben zij zich als echte kwajongens aangesteld. Waarom hebben zij zich niet in verbinding gesteld met de baandirectie? En waarom niet met den gewraakte beëdigde landmeter, dien zij thans op zulk een onheuse en onsportieve wijze tevens in diskrediet hebben trachten te brengen? Uit de verdere bijzonderheden, die Egg van zijn geheimzinnige sluiptocht benevens klimpartij vertelt, vernemen wij nog, dat Egg de baan rustig heeft opgemeten in twee richtingen, waarna hij tot het resultaat kwam, dat de baan slechts 202 meter 45 centimeter bedroeg, ln tegenstelling tot de officiële meting van 205,90 meter. En dan komt het merkwaardige: „Om onzen twijfel in zake de nauwkeurigheid van onze meetinstrumenten op te heffen, kocht ik nog een derde duimstok om de belde andere te controleren. waarbij de juistheid van onze meeting nog eens kwam vast te staan zegt Egg, Dit is zulk een grote dwaasheid, dat het eigenlijk schande is van een fatsoenlijk blad om hier verder op in te gaan: twee gewone, ongeijkte duimstokken worden gecontroleerd door een derden, eveneens ongeijkte duimstok. Het is fraai! Het is bovendien niet mogelijk een wielerbaan met een stijven duimstok te meten. Maar in de tweede plaats, zijn deze stijve duimstokken betrouwbaarder dan de meetinstrumenten van een meter van beroep, zoals den heer Ballegoyer, beëdigd en wettelijk bevoegd landmeter van het kadaster te Roermond? Zaterdag 19 Augustus, op dezelfde dag, waarop Van Hout zijn 5 en 10 K.M.-record vestigde en tevens dat van Egg en Archambaud verbeterde, had de meting in alle finesses plaats. Van Hout was te Roermond en wilde met alle geweld de baan nog eens gemeten hebben, evenals de heer Darmstadt, die de vroegere meting bekrachtigd wilde zien door een officiële, gedaan door een beëdigd landmeter in Roermond woont niet ver van de baan Oscar Egg heeft aan zijn enormiteiten van de laatste dagen weer een nieuwe toegevoegd: de landmeter zou de baan verkeerd gemeten hebben. Een onzer verslaggevers heeft daarop opnieuw een bezoek aan de Roermondse baan gebracht en daar ervaren, hoe nauwkeurig niet alleen, maar ook hoe juist de baan door den heer Ballegoyer gemeten is. De heer Ballegoyer, landmeter van het kadaster. Vlug werd bij dien man aangebeld. Deze had een vrije Zaterdagmiddag, maar gaf zich, na lang aandringen der wielersportenthousiasten gewonnen. Zijn meetinstrumenten bevonden zich echter te Reuver, enkele kilometers van Roermond verwijderd. Ook dit was geen bezwaar. Fluks werd met een auto naar Reuver gereden, waar men met twee auto’s de meetinstrumenten afhaalde. Daarop ging het naar. de Roermondse wielerbaan, waar in alle gemoedsrust de meting een aanvang nam. Bij deze officiële meeting waren aanwezig, behalve de heer Ballegoyer, de heer F. Hlrschman, officiële tijdwaarnemer van de N.W.U., waarvan men toch mag veronderstellen, dat hij de Juiste methode kent van het reglementaire opmeten van een baan, zoals dit door de N.W.U. wordt voorgeschreven. Dan waren nog tegenwoordig Jan van Hout, de heer Darmstadt lid der sportcommissie en de heer Frank, de baandirecteur, die ons deze nadere bijzonderheden mededeelde. Tevoren had men bij het kadaster te Roermond nauwkeurig en zeer consciëntieus de meetinstrumenten nog eens gekeurd en herijkt, opdat toch maar vooral niet de minste twijfel omtrent de juistheid der baanmeting kon aanwezig zijn. En met deze nauwkeurig gestelde meetinstrumenten toog men tewerk.
zondag 21 september 2014 om 12:38 UTC+02
Cycliste MCOscar Egg meet de Roermondse baan hoogst persoonlijk op... http://www.maasniel.nl/Diversen/wielerbaan/wereld_uur_record.htm
zondag 21 september 2014 om 12:40 UTC+02
Peter DreesensBuffalo Egg dans sa tentative de record du monde des 50 kilomètres .jpeg
zondag 21 september 2014 om 15:09 UTC+02
Cycliste MCJens has a different bike, doesn't he.. nice picture Peter
maandag 22 september 2014 om 0:55 UTC+02
zondag 21 september 2014 om 19:33 UTC+02
Oorspronkelijke breedte645
Aangepast1410507940
IP-adres uploaden85.150.61.119
zondag 21 september 2014 om 19:33 UTC+02
Genomen1410432197
Oorspronkelijke breedte629
Aangepast1410432559
IP-adres uploaden85.150.61.119